ALGEMENE VOORWAARDENvoor ondernemingen aangesloten bij de Nederlandse vereniging van ondernemersin
het carrosseriebedrijf (FOCWA-voorwaarden)

1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1 Gebruiker: het lid van de verenigingen FOCWA Schadeherstel, FOCWA Specialisten of
CarrosserieNL dat deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.
1.2 Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie
door of vanwege gebruiker diensten worden verricht, zaken worden geleverd, een werk tot stand
wordt gebracht of enige andere rechtshandeling wordt uitgevoerd.
1.3 Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
1.4 Object: de zaak waarop de offerte van gebruiker of de overeenkomst tussen gebruiker en
wederpartij betrekking heeft.
1.5 Consumentengeschil: een geschil tussen gebruiker en een consument.
1.6 Garantiebedrijf: de gebruiker die is lid is bij de vereniging FOCWA Schadeherstel.
1.7 Zekerheidsfondsbedrijf: de gebruiker die is aangesloten bij de Stichting FOCWA Zekerheidsfonds.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten
tussen gebruiker en wederpartij, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere
(rechts-) handelingen van gebruiker met, voor of jegens de wederpartij. Indien de algemene
voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten
tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De wederpartij kan deze algemene voorwaarden ook inzien bij de Arrondissementsrechtbank te
’s-Gravenhage.
2.3 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de
wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk de
toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.
2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet
afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het
vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de
bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
2.5 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst
en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor, voor zover deze overeenkomst
schriftelijk is vastgelegd.

3. Aanbod en offertes
3.1 Elk aanbod, waaronder nadrukkelijk elke offerte wordt verstaan, dat door gebruiker wordt
gedaan, wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien het aanbod een termijn voor
aanvaarding inhoudt of anderszins uit het aanbod voortvloeit dat zij onherroepelijk is.
3.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf geen termijn voor aanvaarding blijkt,
dan is het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het aanbod geldig.
3.3 Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes,
waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande)
rechtsbetrekking tussen gebruiker en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te
voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog
voorbehouden. De gebruiker kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin
opgenomen gegevens.

4. Wijzigingen
4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst
overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar
zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of de door de wederpartij ter
beschikking gestelde zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen
zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd, voor zover
geen relevante stelposten of verrekenbare hoeveelheden, zoals bedoeld in artikel 5, zijn opgenomen.
De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze
schriftelijk is overeengekomen (ondertekend).

5. Stelposten meer- en minderwerk
5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of
verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en
geleverde en/of ge- en verbruikte hoeveelheden worden verrekend.
5.2 Zodra de gebruiker voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen
bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is de gebruiker gehouden de wederpartij hiervan in
kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te
worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend,
nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is
ondertekend.
5.3 Zowel de gebruiker als de wederpartij hebben het recht om bij de in artikel 5.2 bedoelde situatie
de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door de
gebruiker tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door
de wederpartij verschuldigd blijven.

6. Prijzen
6.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door
de gebruiker anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen
exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker schriftelijk anders wordt vermeld.
6.2 Indien na het doen van een aanbod door gebruiker of na de totstandkoming van een
overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de
werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke
prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag de gebruiker de prijs overeenkomstig
aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen
en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de
wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op
verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
6.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na
ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.

7. Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen anderszins
zijn overeengekomen.
7.2 Indien betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij
verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen dertig dagen na
factuurdatum tenzij gebruiker een andere termijn specificeert in de factuur.
7.3 De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de
wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
a. de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is
verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot
boedelafstand overgaat;
b. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;
c. de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen
daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.
7.4 Schulden van de wederpartij – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan de gebruiker
contant of via bancaire overschrijving te worden voldaan
7.5 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste te
presteren. De prestatie van de gebruiker bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het object.
7.6 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is zij van rechtswege in verzuim
zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij (geen consument zijnde) is vanaf
dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als
maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan,
tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval is de wettelijke rente verschuldigd tot aan de gehele
voldoening van enig verschuldigd bedrag. Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening
van de wederpartij (geen consument zijnde). De wederpartij (geen consument zijnde) is aan
buitengerechtelijke incassokosten 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een
minimum van ad €150,00.
7.7 De consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze consument is, vanaf
het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd
over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de
wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De
buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim
niet binnen 14 dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het
verschuldigde heeft voldaan
7.8 Indien gebruiker de wederpartij in rechte moet betrekken om nakoming van de overeenkomst af
te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte
kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien gebruiker geheel of
gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. Onder voornoemde kosten worden mede begrepen de kosten
van de vrijwaring.
7.9 Door de wederpartij gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde
kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de verschuldigde vergoeding.
7.10 Gebruiker heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De wederpartij
heeft nimmer de bevoegdheid tot verrekening.

8. Levertijd
8.1 De door gebruiker vermelde (op-/af-)levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van
artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.
8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1 en artikel 5.2, kunnen leiden tot
overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de
levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de
overeengekomen wijzigingen.
8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de
gebruiker aan de wederpartij, dient de wederpartij het betreffende object binnen één week na
verzending van de kennisgeving op te halen.
8.4 Indien de wederpartij niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij
niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat
geval mag de gebruiker bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de wederpartij in rekening
brengen.

9. Garantie
9.1 De gebruiker garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede
werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend
gedurende één jaar na op- of aflevering van het object, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
9.2 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de gebruiker zelf zijn
vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende
leverancier of fabrikant.
9.3 Indien de gebruiker Garantiebedrijf is, kan de gebruiker aan de wederpartij een FOCWA
Automotive Garantiebewijs afgeven. Door afgifte van dit garantiebewijs geeft gebruiker op de
werkzaamheden die genoemd worden op het garantiebewijs, aanvullende garantie, conform de
voorwaarden die op het garantiebewijs zijn gespecificeerd.
9.4 Indien de gebruiker Zekerheidsfondsbedrijf is, kan de gebruiker aan de wederpartij een FOCWA
Zekerheidsfonds Garantiebewijs afgeven. Door afgifte van dit garantiebewijs geeft gebruiker op de
werkzaamheden die genoemd worden op het garantiebewijs, aanvullende garantie, conform de
voorwaarden die op het garantiebewijs zijn gespecificeerd.
9.5 De in lid 1, 3 en 4 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of niet namens de gebruiker uitgevoerde
behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn
van niet door of niet namens de gebruiker bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking
tot het object;
b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken, niet zijnde (oorspronkelijk onderdelen van)
het object, die door de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking zijn gesteld;
c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
d. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
– door een van buiten komende oorzaak;
– aan niet door de gebruiker aangebrachte of niet door de gebruiker bewerkte delen;
e. gebreken aan objecten die zijn ontstaan doordat door de gebruiker een nadere behandeling, in
opdracht van of vanwege handelingen van de wederpartij, niet is uitgevoerd, terwijl deze nadere
behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de gebruiker
aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt;
f. zaken, dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de gebruiker bij het sluiten van de
overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de
wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
g. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige
gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te
verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de gebruiker zijn
voorbewerkt.
9.6 De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in lid 1, 3 en 4 van dit artikel vervalt indien:
a. de wederpartij het object niet binnen de door de gebruiker vastgestelde termijn ter
beoordeling/controle aanbiedt;
b. de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het
object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;
c. de wederpartij die geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames niet
binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving
van de klachten bij de gebruiker indient;
d. de wederpartij gebreken die verband houden met elektronische storingen haar reclame niet
binnen één maand na aflevering van het object schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de
klachten bij de gebruiker indient;
e. de wederpartij de gebruiker niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
f. werkzaamheden die verband houden met de door de gebruiker verrichte werkzaamheden, zonder
toestemming van de gebruiker door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak
van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden
aangetoond.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker voor enigerlei schade aan het object of zaken van de
wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende
geval uitkeert. Gebruiker zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
10.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van
derden die zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welken hoofde dan ook onder
zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke
bescheiden en waardepapieren.
10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar niet
beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met
het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande
onderhandelingen.
10.4 De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van gebruiker zijn niet van
toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de
schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker
of haar hoogste leidinggevend personeel.
10.5 De wederpartij vrijwaart gebruiker tegen en stelt gebruiker schadeloos voor alle aanspraken van
derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst
samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

11. Overmacht
11.1 Een tekortkoming van de gebruiker zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand
van overmacht verkeert.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend
doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt
mede begrepen:
a. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker;
c. Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar
gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
d. Oorlog(gevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting,
werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;
e. dat gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat
is zijn diensten te verrichten
11.3 In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan van een
omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of
aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te
zijn tot het betalen van schadevergoeding.
11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door hem
reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud de
gebruiker slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.

12. Vervangen onderdelen
12.1 De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen
worden eigendom van de gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval
dient de wederpartij direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen
in ontvangst te nemen.

13. Tekeningen en overige bescheiden
13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt gebruiker de auteursrechten en alle
rechten van intellectueel eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke, met uitzondering van
expertiserapporten.
13.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van gebruiker
ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze
gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker niet
worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is aan gebruiker per
overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,=. Deze boete
kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
13.3 De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op
eerste verzoek binnen een door gebruiker gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze
bepaling is de wederpartij aan gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,= per
dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

14. Adviezen en verstrekte informatie
14.1 Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van gebruiker krijgt
als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
14.2 Als wederpartij aan gebruiker gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag gebruiker bij de
uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
14.3 Wederpartij vrijwaart gebruiker voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik
van door of namens wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen,
materialen, monsters, modellen en dergelijke.

15. Ontbinding
15.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe
gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te
allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn
verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen
nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.
15.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige
betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst en uit deze
algemene voorwaarden, kan de gebruiker zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
15.3 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn
overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen
werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door
de gebruiker verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand na
het overlijden van de wederpartij aan de gebruiker schriftelijk kenbaar te maken voor welke
mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan de gebruiker het recht heeft de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De gezamenlijke erfgenamen zijn en blijven in alle
gevallen zoals genoemd in de eerste zin van deze bepaling hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van
de vergoeding van gebruiker.
15.4 De gebruiker zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel,
gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, onverminderd het recht op
vergoeding van de door hem geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

16. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
16.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken (waaronder
ook objecten) blijven uitsluitend eigendom van de gebruiker totdat alle vorderingen die de gebruiker
heeft of zal verkrijgen op de wederpartij in het kader van die overeenkomst, of andere gelijksoortige
overeenkomsten, volledig zijn betaald.
16.2 Totdat de wederpartij aan de gebruiker alle in het kader van de overeenkomst (en/of van zowel
eerdere als latere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de
gebruiker de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn vordering
met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid
stelt.
16.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor
werkzaamheden is verstreken, is de gebruiker tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen
daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade
wordt toegebracht aan het object. De gebruiker kan de hieraan verbonden kosten in rekening
brengen bij de wederpartij.
16.4 In geval van be- of verwerking door gebruiker van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken met
door of vanwege gebruiker verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte zaken (hoofdzaken in
de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de gebruiker in vuistpand te zijn verstrekt.
16.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder
eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar
eigendom van de gebruiker te bewaren.
16.6 Zolang er op door gebruiker geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
16.7 Indien de wederpartij in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van
haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de gebruiker gerechtigd de nog
bij de wederpartij aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder
eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van
de gebruiker. Voorts is de gebruiker gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten
die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de
wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
16.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk is, is de
wederpartij verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren zaken via een authentieke of
geregistreerde onderhandse akte aan gebruiker te verpanden.

17. Geschillen
17.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument, aan welke keuze de gebruiker is
gebonden, door de consument of de gebruiker aanhangig worden gemaakt bij de FOCWA-NIVRE
Geschillencommissie, die uitspraak zal doen in het geschil tussen partijen bij wege van bindend
advies.
17.2 Geschillen, niet zijnde consumentengeschillen, naar aanleiding van overeenkomsten waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan
het gevolg zijn, kunnen op verzoek van partijen worden voorgelegd aan de Commissie van Toezicht
voor het Carrosseriebedrijf die uitspraak zal doen in het geschil tussen partijen bij wege van bindend
advies.
17.3 Voor het geval geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van een hierboven genoemde
(Geschillen)commissie, is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank van het
arrondissement waarin de gebruiker gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft
dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.
17.4 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij
uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke
overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEG Executieverdrag van 27 september 1968.

18. Toepasselijk recht
18.1 Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel
of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of
daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Woerden, juli 2016
Deze voorwaarden zijn op 19/07/16 gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 2016/25